SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Správa týmů


Ve výchozím nastavení máte na portálu Autodesk Account automaticky jeden tým, pod který spadají všichni vaši uživatelé a předplatná Autodesk. Volitelně můžete vytvořit další týmy. Vytvoření dalších týmů může být užitečné, pokud má vaše společnost více firem nebo organizací, které spolu nesouvisejí, ale chcete předplatné nakupovat centrálně pro celou organizaci. Vytvořením týmu pro každou divizi budou správci těchto týmů spravovat pouze předplatná, která platí jejich divize, namísto všech předplatných, které vlastní vaše organizace. Předplatná můžete také přesouvat mezi týmy a budou nadále spravována stejným hlavním správcem.

 

Zde jsou některé funkce týmů:

 • Názvy týmů se zobrazují v části Podrobnosti o smlouvě ve vašem účtu, takže až přijde čas obnovení nebo rozhodování o nákupu, můžete vidět, které předplatné je spojeno s kterými týmy. Díky tomu je snadné spravovat obnovování předplatných.
 • Můžete delegovat správce ke správě jednoho nebo více týmů. Správci mohou přejmenovat týmy a pozvat uživatele a přiřadit je k produktům.
 • Zprávy o využití můžete filtrovat podle týmu, abyste viděli, kolik licencí používají uživatelé v daném týmu. Pomocí zpráv o využití můžete určit, zda jsou uživatelská přiřazení a obchodní rozhodnutí, která pro určitý tým činíte, efektivní.

Je důležité si uvědomit, že týmy se liší od skupin dostupných na portálu Autodesk Account. Skupiny umožňují uspořádat a přiřadit produkty uživatelům. Místo toho, abyste uživatele přiřazovali k produktům jednotlivě, můžete je uspořádat do skupin a spravovat je podle rolí tak, aby členové každé skupiny měli přístup ke stejným produktům. Můžete například vytvořit skupinu pro architekty, kteří používají aplikaci AutoCAD. Další informace naleznete v části Správa skupin.

 

Poznámka: Týmy nejsou podporovány v klasické správě uživatelů.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.


Vytvoření týmu

Při prvním zakoupení předplatného se automaticky vytvoří nový tým. V případě potřeby můžete kdykoli vytvořit nový tým a přesunout předplatné do jiného týmu.

 

Vytvoření nového týmu

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 3. V nabídce akcí vyberte položku Vytvořit tým.
 4. Zadejte název týmu a klikněte na možnost Vytvořit tým.

Poznámka: Pokud spravujete cloudový produkt pro spolupráci, například BIM 360, BIM 360 Docs nebo Shotgrid, další informace naleznete v části Správa týmů Autodesk Account s předplatným BIM 360.


Přejmenování týmu

Ve výchozím nastavení je v názvu týmu použito jméno původního hlavního správce přiřazeného při vytvoření týmu. Ale můžete dát týmu smysluplnější jméno.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Vyberte tým.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 4. Klikněte na Přejmenovat.
 5. Zadejte nový název a klikněte na Uložit změny.

Odstranění týmu

V současné době nelze tým z účtu v Nastavení týmu odstranit. Místo toho by měl hlavní správce přesunout všechna předplatná do jiného týmu. Poté kontaktujte podporu společnosti Autodesk a tým odstraňte.


Přiřazení správců týmu

Týmu můžete přiřadit jednoho hlavního správce a více sekundárních správců. Každý z těchto správců může být přiřazen k více než jednomu týmu. Ve výchozím nastavení se zpočátku vlastník (kupující) předplatného shoduje s hlavním správcem.

 

Změna hlavního správce týmu

Poznámka: Hlavním správcem se může stát pouze druhý (sekundární) správce.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte tým.
 3. Vyberte uživatele, kterého chcete označit jako hlavního správce.
 4. Klikněte na Změnit roli.
 5. Vyberte možnost Hlavní správce a klikněte na Uložit.
 6. Kliknutím na Změnit přiřazení hlavního správce potvrďte změnu. Stávající hlavní správce se stane sekundárním správcem. Další informace naleznete v části Role správce pro správu uživatelů.

 

Přiřazení sekundárního správce týmu

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte tým.
 3. Vyberte uživatele, kterého chcete označit jako sekundárního správce.
 4. Klikněte na Změnit roli.
 5. Vyberte možnost Sekundární správce a klikněte na Uložit.

Přidání uživatelů do týmu

Do týmu můžete přidat neomezený počet uživatelů. Přidání uživatelů do jednoho týmu neznamená jejich odebrání z jiných týmů.

 

Poznámka: Uživatele lze do týmu přidat také prostřednictvím hromadného importu nebo pomocí funkce SSO.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Vyberte tým.
 3. Klikněte na možnost Pozvat uživatele.
 4. Přidejte a přiřaďte uživatele. Další informace naleznete v části Přidání a odebrání uživatelů.

Přidání produktů a předplatných do týmu

Pokud si koupíte předplatné, které je přidáno ke stávající smlouvě, automaticky přechází na tým, který tuto smlouvu spravuje. Pokud přidáte předplatné, který vytvoří novou smlouvu, přidá se do týmu následujícím způsobem:

 • Pokud kupující není hlavním správcem žádného týmu, automaticky se pro předplatné vytvoří nový tým.
 • Pokud je kupující hlavním správcem jednoho týmu, předplatné bude určeno tomuto týmu.
 • Pokud je kupující hlavním správcem více než jednoho týmu, předplatné bude přiřazeno nejnovějšímu týmu.

V případě potřeby můžete předplatné přesunout do jiného týmu. Pokud přidáte licence ke stávajícímu předplatnému, zůstanou tyto licence ve stejném týmu jako zbytek předplatného. Vlastníkovi předplatného je automaticky přiřazena licence. Pokud vlastník produkt nepoužívá, můžete tuto licenci znovu přiřadit týmu.


Přesunutí předplatného do jiného týmu

Pouze vlastník předplatného může předplatné přesunout do jiného týmu. Přesunutím předplatného se nepřesunou uživatelé ani přiřazení. Uživatelé, kteří byli přiřazeni k produktu v předchozím týmu, nejsou automaticky přesunuti s předplatným. Další informace o přiřazování a rušení přiřazení uživatelů naleznete v části Přiřazení přístupu k produktu.

 

Poznámka: Do jiného týmu lze přesunout pouze nepřiřazené licence.

 

Přesunutí předplatného

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele nebo Podle produktu.
 2. Vyberte tým.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 4. V nabídce akcí vyberte položku Přesunout předplatná do tohoto týmu.
 5. Najděte předplatné, které chcete přesunout, a klikněte na tlačítko Vybrat. Poznámka: Pokud při přesunutí předplatného dojde k přeřazení licencí, tlačítko Vybrat bude neaktivní. Najetím na tlačítko Vybrat zjistíte, kolik licencí je třeba zrušit.
 6. Zkontrolujte výběr a klikněte na Odeslat.
 7. Kliknutím na Hotovo zavřete okno.

 

Kdy kontaktovat podporu za účelem přesunutí předplatného

V kterémkoli z těchto případů kontaktujte podporu společnosti Autodesk, abyste přesunuli předplatné do jiného týmu:

 • Nejste vlastníkem předplatného.
 • Máte předplatné Platba podle použití.
 • Máte předplatné Premium a je povoleno SSO (jednotné přihlášení).
 • Předplatné je spojeno s platformou BIM 360 nebo PlanGrid.

Určení týmu, do kterého předplatné patří

 1. Přejděte na možnost Fakturace a objednávky > Smlouvy.
 2. Vyberte produkt. Název týmu se zobrazí ve sloupci Týmy v dolní části stránky.

Zpráva o využití podle týmu

 1. Přejděte na možnost Zprávy > Využití licencí.
 2. Vyberte tým.
 3. Vyberte časový rozsah a zobrazí se zpráva. Další informace o nastavení zprávy naleznete v části Zpráva o využití licencí.
 4. Kliknutím na tlačítko Exportovat jako soubor CSV stáhněte data do tabulky.

Týmy a tokeny Flex

Stejně jako u předplatného se při zakoupení tokenů Flex přidá Flex do výchozího týmu. Tokeny z nákupu se přičtou k zůstatku tokenů týmu. Tokeny Flex, které jsou nejblíže vypršení platnosti, se použijí jako první.

 

Pokud spravujete více týmů, zkontrolujte, zda byly tokeny Flex po každém nákupu přidány do správného týmu. Pokud tomu tak není, přesuňte tokeny Flex do požadovaného týmu. Při přesouvání tokenů Flex se všechny zbývající tokeny se stejným ID předplatného přesunou do nového týmu. S předplatným Flex se nepřesouvají ani jednotlivá přiřazení ani uživatelé.


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.